Polityka prywatności

GOJO INDUSTRIES
WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH KLIENTÓW

Preambuła

GOJO zobowiązane jest do zachowania prawidłowości i bezpieczeństwa danych osobowych klienta. W niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych klientów („Polityka prywatności”) wyjaśniono, które rodzaje danych osobowych o naszych klientach możemy gromadzić, dlaczego je gromadzimy, w jaki sposób te dane wykorzystujemy i kiedy możemy je udostępniać osobom trzecim.

W niniejszej Polityce prywatności obowiązują następujące definicje:

A. „Klient“ oznacza wszystkich obecnych i potencjalnych klientów GOJO. Klienci w niniejszej Polityce prywatności są również określani jako „on”, „jego” lub „swój”.

B. „GOJO“ oznacza GOJO Industries, Inc. oraz wszystkie oddziały i przedsiębiorstwa-córki. GOJO jest również określane jako „my“, „nas“ i „nasz“.

1. Dane kontaktowe

Administratorzy danych:

GOJO Industries – Europe, Ltd.
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
Wielka Brytania
MK10 0DE
GOJOGDPR@GOJO.COM;

GJF Holding Inc.
8 rue Leon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Francja
GOJOGDPR@GOJO.com; and,

GOJO Central Europe GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 18
63322 Rödermark
Niemcy
GDPRcontact@gojo.de

Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych Klienta opisują szeroki zakres działań związanych z przetwarzaniem danych. Opierają się one na obowiązującym prawie i zasadach właściwego postępowania z danymi. W przypadku gdyby przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w kraju, w którym Klient ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, były bardziej restrykcyjne niż niniejsza Polityka prywatności, wówczas dostosujemy ją do takich przepisów.

 

2. GOJO – międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych

GOJO jest międzynarodowym przedsiębiorstwem z siedzibą w Akron, Ohio, USA. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do oddziałów GOJO i osób trzecich w Stanach Zjednoczonych i innych krajach lub regionach, w których poziom ochrony danych nie jest taki sam jak w kraju, w którym Klient ma swoje miejsce zamieszkania. Jeśli Klient jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a my przekazujemy jego dane osobowe do kraju spoza EOG, wówczas podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności transferu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W przypadku gdy GOJO przekazuje dane osobowe Klienta do kraju, takiego jak Stany Zjednoczone, którego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie są równoważne w ocenie Komisji Europejskiej, GOJO przestrzega standardowych klauzul umownych dozwolonych w Unii Europejskiej, Aby uzyskać kopię obowiązujących u nas standardowych klauzul umownych, należy skontaktować się z nami pod adresem GOJOGDPR@GOJO.COM.

 

3. Zastosowanie innych wytycznych GOJO

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych Klientów, które gromadzimy w sposób inny niż korzystanie przez Klienta z witryny internetowej GOJO, a następnie przetwarzamy, wykorzystujemy i przekazujemy. Do wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta mają zastosowanie również inne wytyczne, takie jak nasza Polityka prywatności w Internecie.

 

4. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe („DANE OSOBOWE“) to dane, które (i) bezpośrednio i jednoznacznie identyfikują osobę, np. imię i nazwisko Klienta, lub (ii) w połączeniu z innymi danymi mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, np. adres zamieszkania Klienta.

 

5. Czym są dane osobowe wrażliwe?

Dane osobowe („DANE OSOBOWE“) to dane, które (i) bezpośrednio i jednoznacznie identyfikują osobę, np. imię i nazwisko Klienta, lub (ii) w połączeniu z innymi danymi mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, np. adres zamieszkania Klienta.

 

6. Jakiego rodzaju DANE OSOBOWE gromadzimy?

Gromadzimy i przechowujemy różne rodzaje DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z obowiązującym prawem. Należą do nich na przykład:

 • nazwa i adres przedsiębiorstwa; numer telefonu służbowego i komórkowego; nazwisko kluczowej osoby kontaktowej ds. zakupów wraz z numerem telefonu i adresem e-mail; nazwiska innych pracowników Klienta wraz z numerami telefonów i adresami e-mail; nazwiska i adresy e-mail użytkowników końcowych;
 • wiadomości głosowe, e-maile, korespondencja, dokumenty i inne rezultaty współpracy lub informacje stworzone, przechowywane lub przekazywane przy użyciu naszych sieci, aplikacji, urządzeń, komputerów lub sprzętu komunikacyjnego.

W przypadku gdy Klient nie udostępni nam wymaganych informacji, możemy nie być w stanie spełnić wszystkich naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa i umowy lub wykonać wszystkich działań, takich jak dostarczenie Klientowi materiałów marketingowych. W takim przypadku wyraźnie wskażemy i określimy konsekwencje braku udostępnienia DANYCH OSOBOWYCH.

 

7. Kto przekazuje nam DANE OSOBOWE Klienta?

DANE OSOBOWE Klienta pozyskujemy od Klienta.

 

8. Na jakiej podstawie prawnej GOJO gromadzi i przetwarza DANE OSOBOWE Klienta?

Istnieje szereg powodów, dla których GOJO gromadzi i przetwarza DANE OSOBOWE Klienta. Oto niektóre z nich:

 • Wyrażenie zgody przez Klienta. Zgoda może być wyrażona na piśmie, ustnie lub wynikać z domniemania.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Klientem a GOJO. Na przykład, GOJO prosi Klienta o podanie danych bankowych, aby móc zrealizować niezbędną płatność.
 • Przetwarzanie przez GOJO jest wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Na przykład, GOJO wymaga pewnych DANYCH OSOBOWYCH, aby móc zrealizować zamówienie Klienta.

 

9. W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane od Klienta DANE OSOBOWE?

GOJO wykorzystuje DANE OSOBOWE Klienta w następujący sposób:

 • Do zarządzania wszystkimi aspektami relacji z Klientem / potencjalnym Klientem. W celu przygotowania wewnętrznych programów motywacyjnych przedsiębiorstwa.
 • Do odpowiadania na zapytania dotyczące wystaw i próbek, ogólne zapytania dotyczące naszych produktów i usług.

10. Czy GOJO udostępnia DANE OSOBOWE Klienta osobom trzecim?

Tak. W niektórych przypadkach GOJO udostępnia DANE OSOBOWE Klienta podmiotom zewnętrznym. Przykłady:

 • Klient nas o to poprosił lub wyraził na to zgodę.
 • W celu realizacji usług i korzyści w ramach relacji z Klientem / potencjalnym Klientem. Powyższe dotyczy również osób trzecich, które obsługują systemy do zarządzania relacjami z Klientami / potencjalnymi Klientami.
 • W przypadku sprzedaży przez GOJO któregoś z przedsiębiorstw, DANE OSOBOWE Klienta mogą zostać udostępnione nabywcy tego przedsiębiorstwa. W przypadku zakupu przez GOJO jakiegoś przedsiębiorstwa, GOJO może nabyć DANE OSOBOWE pracowników tego przedsiębiorstwa.
 • O ile jest to wymagane przepisami prawa, w drodze nakazu sądowego lub nakazu organu państwa.
 • Jeśli w opinii GOJO jest to konieczne lub pożądane w celu zachowania zgodności z prawem lub w celu ochrony lub obrony naszego bezpieczeństwa, praw lub własności lub bezpieczeństwa, praw lub własności osoby trzeciej.
 • Jeśli DANE OSOBOWE są publicznie znane.
 • W celu zasięgnięcia porady u naszych profesjonalnych doradców.
 • W celu przygotowania programów motywacyjnych dla naszych przedstawicieli handlowych, Klientów i użytkowników końcowych.

Przez osobę trzecią, której udostępniamy DANE OSOBOWE Klienta rozumieć należy osobę trzecią świadczącą na rzecz GOJO usługi, które pomagają nam zarządzać relacjami z Klientem. Osoby trzecie zobowiązane są przez nas do wykorzystywania lub ujawniania DANYCH OSOBOWYCH Klienta wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane, oraz do podejmowania uzasadnionych środków bezpieczeństwa w celu zachowania prawidłowości, kompletności i integralności danych oraz ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy do udostępnienia DANYCH OSOBOWYCH Klienta zobowiązał nas lub o to poprosił sąd lub organ państwowy, lub nagłych wypadków.

 

11. Prawa Klienta dotyczące jego DANYCH OSOBOWYCH

Klient ma prawo uzyskać informacje o tym, w jakim celu GOJO gromadzi jego DANE OSOBOWE i w jaki sposób je wykorzystuje. Informacje takie zawiera niniejsza Polityka prywatności.

GOJO zapewnia Klientowi dostęp do DANYCH OSOBOWYCH, które go dotyczą. Zasady uzyskiwania dostępu do swoich DANYCH OSOBOWYCH:

Klienci w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii powinni skontaktować się z Gilem Waylandem pod adresem waylandg@gojo.com lub wysłać zapytanie na adres GOJOGDPR@GOJO.com.

Klienci we Francji powinni skontaktować się z Jean-Rogerem Armandem pod adresem armandjr@gojo.fr lub wysłać zapytanie na adres ContactGDPR@gojo.fr.

Klienci w każdym innym kraju w Europie powinni skontaktować się z Lisą Sekyi pod adresem Sekyil@gojo.de lub wysłać zapytanie na adres GDPRcontact@gojo.de.

Jeśli Klient zażąda dostępu do swoich DANYCH OSOBOWYCH, możemy poprosić go o podanie informacji, które pozwolą nam potwierdzić jego tożsamość. Żądanie dostępu i uzyskanie swoich DANYCH OSOBOWYCH jest bezpłatne. Jeśli GOJO nie jest w stanie zapewnić Klientowi dostępu do jego DANYCH OSOBOWYCH, poinformuje go o powodach, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
Klientowi przysługują następujące prawa:
A. Sprostowanie (zwane również korektą)
GOJO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość, aktualność i kompletność DANYCH OSOBOWYCH Klienta będących w posiadaniu GOJO. Jeśli Klient uważa, że jakiekolwiek zebrane przez GOJO DANE OSOBOWE, które go dotyczą, są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, może zażądać zmiany lub korekty tych DANYCH.
B. Usunięcie („prawo do bycia zapomnianym“)
Klient może zażądać usunięcia przechowywanych przez GOJO DANYCH OSOBOWYCH, które go dotyczą. GOJO może przechowywać DANE OSOBOWE Klienta tak długo, jak uzna to za konieczne do osiągnięcia celów, dla których DANE te zostały zgromadzone.

W przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do odmowy usunięcia DANYCH OSOBOWYCH Klienta. Klient zostanie przez nas poinformowany o przypadku i przyczynach braku możliwości usunięcia jego DANYCH OSOBOWYCH.

C. Ograniczenie przetwarzania
W określonych okolicznościach Klient ma prawo żądania od GOJO ograniczenia przetwarzania jego DANYCH OSOBOWYCH, w tym nieprawidłowych DANYCH OSOBOWYCH, które go dotyczą.
D. Przenoszenie DANYCH OSOBOWYCH
Klient ma prawo otrzymać od GOJO swoje DANE OSOBOWE w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie tych DANYCH odbywa się w sposób zautomatyzowany.
E. Sprzeciw
W określonych okolicznościach Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez GOJO jego DANYCH OSOBOWYCH.
F. Zautomatyzowane przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH Klient ma prawo żądania od nas zaprzestania zautomatyzowanego przetwarzania jego DANYCH OSOBOWYCH, w tym profilowania.
G. Cofnięcie zgody

Jeśli GOJO gromadzi i przetwarza DANE OSOBOWE Klienta na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody.

H. Wiążące instrukcje na wypadek śmierci

W zakresie dozwolonym przez prawo Klient może wydać instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania jego DANYCH OSOBOWYCH po swojej śmierci. Mogą one mieć charakter ogólny lub szczegółowy.

Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Klient ma stałe miejsce zamieszkania, pracuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

 

12. Przechowywanie DANYCH OSOBOWYCH Klienta

DANE OSOBOWE Klienta przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wymogów prawnych i księgowych lub obowiązków sprawozdawczych.

Powyższe oznacza, że co do zasady DANE OSOBOWE Klienta przechowujemy przez okres trwania naszej współpracy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogłyby zostać podniesione przeciwko nam w późniejszym czasie. Niektóre rodzaje informacji, takie jak dokumentacja podatkowa, z mocy prawa obowiązani jesteśmy przechowywać przez określony czas.

W określonych przypadkach DANE OSOBOWE Klienta anonimizujemy, aby nie można ich było z nim powiązać. W takim przypadku możemy wykorzystać te DANE OSOBOWE bez konieczności ponownego informowania o tym Klienta.

DANE OSOBOWE potencjalnych Klientów, którzy nie stali się naszymi rzeczywistymi Klientami, są przechowywane przez dziesięć (10) lat od ostatniego kontaktu z potencjalnym Klientem, którego te DANE OSOBOWE dotyczą.

 

13. Czy GOJO gromadzi lub przechowuje DANE OSOBOWE dzieci?

Nie. GOJO nie gromadzi i nie przechowuje żadnych DANYCH OSOBOWYCH dzieci.

 

14. Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych przez nas DANYCH OSOBOWYCH Klientów. GOJO stosuje należyte zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnionym lub niewłaściwym dostępem lub wykorzystaniem.

 

15. Z kim Klient może się skontaktować w przypadku pytań dotyczących jego DANYCH OSOBOWYCH i niniejszej Polityki prywatności?

Klienci w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii powinni skontaktować się z Gill Wayland pod adresem waylandg@gojo.com lub wysłać zapytanie na adres GOJOGDPR@GOJO.com.

Klienci we Francji powinni skontaktować się z Jean-Roger Armand pod adresem armandjr@gojo.fr lub wysłać zapytanie na adres ContactGDPR@gojo.fr.

Klienci w każdym innym kraju w Europie powinni skontaktować się z Lisa Sekyi pod adresem Sekyil@gojo.de lub wysłać zapytanie na adres GDPRcontact@gojo.de.

 

16. Zmiany w Polityce prywatności

Data wejścia w życie każdej wersji niniejszych wytycznych dotyczących ochrony DANYCH OSOBOWYCH Klienta jest podana poniżej.

GOJO ma prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Klient otrzyma powiadomienie o zmianach, które go dotyczą, wraz z odpowiednim objaśnieniem.

Data wejścia w życie: 10 lipca 2018 r.