A

  • Antybiotyki

   Półsyntetyczne, chemiczne lub genetyczne związki, które są wytwarzane przy użyciu bakterii, grzybów, porostów i innych żywych organizmów, a które są stosowane do zabijania i hamowania wzrostu organizmów zakaźnych.

   Antybiotyki były pierwotnie ekstrahowane z naturalnie utworzonych molekularnych produktów metabolicznych bakterii lub grzybów.

B

  • Bezpieczeństwo żywności

   Bezpieczeństwo żywności (również: higiena żywności) to ogólne określenie wszystkich środków mających na celu zapewnienie, że żywność jest odpowiednia do spożycia przez konsumenta końcowego – tak, aby nie zaszkodziła lub nie wpłynęła niekorzystnie na zdrowie.

   Przykłady (Link do produktów w kategorii bezpieczeństwo żywności/kontakt z żywnością)

C

  • Chusteczki dezynfekujące

   Chusteczki nasączone środkiem dezynfekującym do dezynfekcji skóry, powierzchni i/lub przedmiotów.

  • Czyszczenie

   Obejmuje usunięcie niewidocznego materiału organicznego i widocznego brudu w celu zapobiegania namnażaniu się drobnoustrojów na powierzchniach i skórze.

D

  • Dekontaminacja

   Działa przeciwko skażeniu lub zanieczyszczeniu.

   Zanieczyszczenie może pociągać za sobą zagrożenie dla zdrowia.

  • Dezynfekcja

   Środki profilaktyczne niszczące lub dezaktywujące patogeny (np. wirusy, bakterie i grzyby) w celu zapobiegania infekcjom.

   Dezynfekcja unieszkodliwia zarówno żywe, jak i martwe materiały.

  • DIN EN

   Norma DIN to norma dobrowolnego stosowania stworzona przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung), gdzie standaryzowane są obiekty materialne i niematerialne. Normy DIN powstają po zaproponowaniu przez i dzięki inicjatywie zainteresowanych grup (zazwyczaj niemieckie grupy biznesowe), dzięki czemu zgodność jest zachowana między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

   Normy sformułowane na poziomie międzynarodowym to zazwyczaj normy ISO lub normy europejskie EN.

  • Dezynfekcja powierzchni

   Dezynfekcja powierzchni i przedmiotów.

  • Dezynfekcja

   Zamierzone zabijanie patogenów na skórze lub dłoniach. Dezynfekcja rąk jest o wiele bardziej skuteczna w walce z patogenami niż samo ich mycie.

  • Dezynfekcja narzędzi

   Obejmuje czyszczenie i zapobieganie skażeniu narzędzi do użytku medycznego.

   Przykłady (Link do produktów w obszarze narzędzi medycznych)

  • Drożdżakobójczy

   Środek zabijający drożdżaki.

  • Dezynfekcja końcowa

   Po przezwyciężeniu choroby lub przeniesieniu chorej osoby przeprowadza się dezynfekcję końcową zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie przed zakażeniem. Dezynfekcja końcowa obejmuje ubrania i narzędzia chirurgiczne, pomieszczenia oraz powietrze.

E

  • Ecolabel (ekoetykieta)

   Etykieta produktu ekologicznego UE uznawana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Norwegia, Liechtenstein i Islandia również uznały etykietę wprowadzoną dobrowolnie w 1992 r. rozporządzeniem UE.

   Ekoetykieta pomaga w oznaczeniu produktów i usług przyjaznych dla środowiska.

  • EN 1499

   Europejski standard higienicznego mycia rąk

  • EN 1500

   Europejski standard higienicznej dezynfekcji rąk

  • EN 12791

   Europejski standard chirurgicznej dezynfekcji rąk

  • EN 14476 (Faza 2, Etap 1)

   Ilościowa zawiesinowa metoda z polio, adeno i norowirusem; podstawa oceny skuteczności środków do dezynfekcji powierzchni

  • Enterokrwotoczny szczep pałeczki okrężnicy (EHEC)

   Konkretne patogenne szczepy bakterii jelitowych Escherichia coli (E. coli). Może wywołać krwawą biegunkę (jelitowo-krwotoczne zapalenie jelita grubego) (u ludzi).

  • ESBL

   Skrót dla beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum działania. Obejmuje bakteryjne enzymy rozrywające wiązanie beta-laktamowe w cząsteczce antybiotyku beta-laktamowego.

G

  • Gronkowce

   Bakterie Gram-dodatnie, tworzące skupiska (ziarniaki) w kulturze. Są najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych i często mogą być przyczyną np. zatruć pokarmowych.

H

  • Higiena rąk

   Higiena rąk obejmuje systematyczną ochronę dłoni i skóry przed brudem i patogenami. Oprócz mycia i dezynfekcji rąk jest ważnym elementem w zabijaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się drobnoustrojów.

  • Higiena

   Oznacza „naukę o zapobieganiu chorobom oraz utrzymaniu i promocji zdrowia”. W ten sposób Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii definiuje „higienę”.

   Wskazuje wszystkie środki ostrożności mające na celu zapobieganie przenoszeniu patogenów.

I

  • Infekcja

   Oznacza kolonizację i rozwój potencjalnie szkodliwych mikroorganizmów (np. bakterii, wirusów itp.) w innym organizmie, takim jak człowiek.

  • Inkontynencja

   Niezdolność do utrzymania moczu lub stolca.

  • ISO Norma

   Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (Eng. The International Organization for Standardization) – w skrócie ISO – jest międzynarodowym stowarzyszeniem organizacji normalizacyjnych i jako taka opracowuje międzynarodowe normy we wszystkich dziedzinach.

  • ISO 9001

   EN ISO 9001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (system QM), które organizacja musi spełniać, aby móc dostarczać wyroby i usługi spełniające oczekiwania klientów, jak również wszelkie wymagania urzędowe.

  • ISO 14001

   Międzynarodowa norma zarządzania środowiskowego ISO 14001 definiuje uznane na całym świecie wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego i jest częścią rodziny norm. Ta rodzina norm zawiera liczne dalsze normy dla różnych obszarów zarządzania środowiskiem, w tym oceny cyklu życia oraz wskaźniki i oceny efektywności środowiskowej. Może być stosowana zarówno do firm produkcyjnych, jak i świadczących usługi.

  • ISO 22716

   ISO 22716:2007 jest preferowaną normą dla przemysłu kosmetycznego w UE i zapewnia zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Komisji Europejskiej z dyrektywami dotyczącymi produkcji, nadzorowania, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych. Podstawowym celem tej normy jest zwiększenie bezpieczeństwa produktu końcowego i ochrona konsumentów.

  • Infekcja kontaktowa

   Oznacza przenoszenie patogenów przez osobę już zakażoną na osobę zdrową poprzez kontakt fizyczny.

K

  • Kaliciwirusy

   Rodzina wirusów obejmująca wirusy bezotoczkowe, jednoniciowe RNA. Należą do nich norowirus i wirus zapalenia wątroby typu E.

  • Klasyfikacja

   Kategoryzacja lub podział obiektów na podstawie określonych cech

  • Kontaminacja

   Oznacza (niepożądane) zanieczyszczenie przez mikroorganizmy lub szkodliwe substancje na obszarach, które mogą powodować szkody dla zdrowia.

  • Kontrola jakości

   Oznacza obiektywną analizę stopnia, w jakim produkt odpowiada wymaganym/zdefiniowanym normom.

Ł

  • Łazienka ekologiczna

   Ekologiczna łazienka uwzględnia wszystkie procesy produkcyjne, a także pochodzenie, sposób produkcji, użytkowania oraz utylizacji wszystkich używanych produktów. Produkty te uwzględniają efektywność energetyczną systemu produkcyjnego, w którym są wytwarzane, jak również ilość oraz jakość wykorzystywanych zasobów naturalnych, wytworzonych emisji i opakowań używanych do transportu, a także możliwości recyklingu.

M

  • Mycie rąk

   Sposób usuwania brudu ze skóry. Mycie rąk to pierwszy, elementarny krok w higienie rąk.

   Przykłady (Link do produktów do czyszczenia skóry)

  • Mycie rąk z ciężkich zabrudzeń

   Czyszczenie ciężkich zabrudzeń (np. smoła, olej, farba, lakier) powstałych przede wszystkim w przemyśle.

   Przykłady (Link do trwałych produktów)

  • MRSA

   Skrót oznaczający gronkowca złocistego opornego na metycylinę. Ta bakteria może powodować zapalenie płuc lub infekcje ran i jest odporna na wiele antybiotyków.

N

  • Norowirusy

   Norowirusy są wysoce zakaźnymi wirusami, które są odpowiedzialne za zapalenie przewodu pokarmowego (zapalenie żołądka i jelit).

O

  • Ograniczona wirusobójczość

   Dezaktywacja konkretnych (głównie otoczkowych) wirusów.

  • Ochrona skóry

   Obejmuje wszelkie środki podejmowane w celu ochrony skóry narażonej na silne obciążenia – w szczególności dłoni – aby zapobiec przenikaniu zanieczyszczeń i substancji drażniących.

   Przykłady (Link do produktów do ochrony skóry)

  • Odporność

   W medycynie odporność oznacza stan biologiczny, w którym organizm wykształcił wystarczające mechanizmy do walki z potencjalnie szkodliwymi mikroorganizmami.

  • Odpady niebezpieczne

   Odpady niebezpieczne to odpady podlegające dodatkowym regulacjom, które różnią się od zwykłych odpadów ze względu na zawarte w nich zanieczyszczenia lub konsystencję i które muszą zostać zutylizowane oddzielnie.

  • Ochrona środowiska

   Obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu ochrony środowiska. Celem jest ochrona bioróżnorodności i wszystkich żywych organizmów w oparciu o funkcjonalny ekosystem.

P

  • Przenoszony drogą powietrzną

   Oznacza drogę przenoszenia zakażenia poprzez wdychanie bakterii lub pyłów.

  • Plan dezynfekcji

   Element planu higieny, który określa procedury i szczegóły dotyczące środków dezynfekcji.

   Przykłady planów dezynfekcji można znaleźć tutaj. (Link do pobrania planu dezynfekcji)

  • Pielęgnacja skóry

   Pielęgnacja skóry jest niezbędnym elementem osobistej pielęgnacji ciała w celu utrzymania i poprawy barier ochronnych skóry.

  • Plan ochrony skóry

   Plany ochrony skóry określają środki podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka dla skóry, a także warunki stosowania preparatów do dezynfekcji, czyszczenia, ochrony i pielęgnacji.

   Przykłady (Link do planów ochrony skóry – pliki do pobrania)

  • Plan higieny

   Plany higieny określają wszystkie środki zapobiegania zakażeniom, które obowiązują w placówkach służby zdrowia. Sformułowania i przestrzegania planu wymagają służba zdrowia, Instytut Roberta Kocha, niemiecka ustawa o ochronie przed infekcjami i niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji biologicznych.

   Przykłady (Link do pobrania planu higieny)

  • Patogeny

   Zawierają wszystkie mikroorganizmy, które mogą powodować szkodliwy rozwój zdrowia innych organizmów. Patogenami mogą być między innymi bakterie, glony, wirusy oraz grzyby.

  • Przemysł spożywczy

   Przemysł spożywczy to dział gospodarki, w którym istotna część produktów rolnych jest przetwarzana na produkty przeznaczone do spożycia.

  • Podologia

   Podologia to gałąź medycyny zajmująca się leczeniem chorób stóp.

  • Prewencja

   Profilaktyka

  • Powtórne skażenie

   Powtarzające się skażenie.

  • Pleśnie

   Stanowią nagromadzenie różnych rodzajów grzybów, które rozmnażają się na materiale organicznym (np. pożywieniu), tworząc drobne nitki grzybów (strzępki).

R

  • Recykling

   Ponowne wykorzystanie surowców już wykorzystanych/wykorzystanych po obróbce.

  • RKI

   Skrót dla Instytutu Roberta Kocha.

  • RKI zakres A

   Oznaczenie Instytutu Roberta Kocha dotyczące skuteczności przy stosowaniu środka dezynfekującego do zwalczania grzybów i bakterii.

  • RKI zakres B

   Oznaczenie Instytutu Roberta Kocha dotyczące skuteczności przy stosowaniu środka dezynfekującego do zwalczania wirusów.

  • Rutyna

   Oznacza nabytą zdolność do bardzo szybkiego i niezawodnego wykonywania określonej czynności dzięki długotrwałej praktyce.

  • Rękawice ochronne

   Specjalne rękawice (jako część osobistego wyposażenia ochronnego) w celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniami i przenoszeniem bakterii.

S

  • Środek antyseptyczny

   Działa przeciwko patogenom, niszcząc je.

  • Środek bakteriobójczy

   Zabija bakterie.

  • Środek dezynfekujący

   Materiały eksploatacyjne, które służą do usuwania zanieczyszczeń i dezynfekcji skóry, powierzchni i przedmiotów.

   Do substancji czynnych zawartych w środkach dezynfekujących należą alkohole, związki amoniowe, aminy i aldehydy.

  • Środek grzybobójczy

   Zabija grzyby (np. drożdże i pleśnie).

  • Środek czyszczący

   Materiały eksploatacyjne do czyszczenia przedmiotów i powierzchni.

   Przykłady (Link do produktów w obszarze czyszczenia powierzchni)

  • Salmonella

   Te chorobotwórcze bakterie jelitowe są jedną z wielu przyczyn zatruć pokarmowych.

   Bakterie Salmonella są pałeczkami, powodującymi różne choroby u ludzi i zwierząt. W większości przypadków są główną przyczyną zatruć pokarmowych i/lub biegunki.

  • Sterylny

   Pozbawiony drobnoustrojów i wirusów.

  • Sterylizacja

   Oznacza procedurę usuwania lub eliminowania żywych drobnoustrojów (np. wirusów, grzybów i bakterii), jak również znajdujących się w stanie uśpienia (np. zarodników).

  • Silne zabrudzenia

   Ciężkie do zmycia zabrudzenia (np. olej, farba, lakier).

U

  • Układ odpornościowy

   Oznacza układ chroniący ludzki organizm przed bakteriami, wirusami lub patogenami.

W

  • Wirusy otoczkowe

   Wirusy te otoczone są otoczką błonową. Mogą zostać zniszczone przez środki dezynfekujące, ponieważ wirusy otoczkowe są często/porównywalnie mniej aktywne niż wirusy bezotoczkowe.

   Przykłady wirusów otoczkowych: wirusy grypy, wirusy HBV, HCV i HIV.

  • Wirusobójczy

   Oznacza dezaktywację wirusów otoczkowych i bezotoczkowych.

Z

  • Zakażenie drogą kropelkowo-powietrzną

   Oznacza drogę przenoszenia zakażenia poprzez wdychanie bakterii przez drogi oddechowe. Patogeny rozprzestrzeniają się poprzez kichanie, kaszel oraz oddychanie.

   Typowymi chorobami przenoszonymi przez zakażenie drogą kropelkowo-powietrzną są odra, świnka, ospa wietrzna i grypa.