Ogólne Warunki Sprzedaży (B2B)

 1. Zakres stosowania

  1. Realizacja usług i dostaw na podstawie umów sprzedaży produktów higienicznych i dezynfekcyjnych do użytku profesjonalnego przez GOJO Central Europe GmbH (zwanego dalej „SPRZEDAJĄCYM”) w obrocie gospodarczym z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub odrębnymi majątkami publicznoprawnymi (zwanymi dalej „KUPUJĄCYM”) odbywa się wyłącznie na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży SPRZEDAJĄCEGO (zwanych dalej „WARUNKAMI SPRZEDAŻY”).
  2. Niniejsze WARUNKI SPRZEDAŻY znajdują zastosowanie również do przyszłych transakcji tego rodzaju pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM.
  3. SPRZEDAJĄCY nie uznaje Ogólnych Warunków Zakupu KUPUJĄCEGO w innym brzmieniu, odmiennych lub sprzecznych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Ogólne Warunki Zakupu KUPUJĄCEGO nie stanowią części umowy, nawet jeśli w zamówieniu na nie wskazano, chyba że SPRZEDAJĄCY uprzednio jednoznacznie wyraził pisemną zgodę na ich obowiązywanie.
   
 2. Zawarcie umowy

  SPRZEDAJĄCY złoży KUPUJĄCEMU ofertę. Umowa zostanie zawarta po otrzymaniu przez SPRZEDAJĄCEGO zamówienia KUPUJĄCEGO oraz po otrzymaniu przez KUPUJĄCEGO od SPRZEDAJĄCEGO potwierdzenia zlecenia na zakup określonych w nim produktów (zwanych dalej „PRODUKTAMI”).

 3. Ceny i warunki płatności

  1. Cenami sprzedaży są ceny wskazane w cenniku SPRZEDAJĄCEGO z chwili dostawy, powiększone o podatek VAT zgodnie z każdocześnie obowiązującymi przepisami prawa. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny nie zawierają kosztów wysyłki, ubezpieczenia, cła ani innych kosztów i opłat związanych z zakupem PRODUKTÓW. Jeśli takie koszty powstaną, SPRZEDAJĄCY wyszczególni takie koszty na fakturze dla KUPUJĄCEGO.

  2. KUPUJĄCY może według własnego uznania dokonać przelewu kwoty faktury na konto SPRZEDAJĄCEGO podane na fakturze, udzielić SPRZEDAJĄCEMU upoważnienia do pobrania kwoty faktury z jego konta, zapłacić kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu PayPal. Udzielone upoważnienie do pobrania kwoty faktury z konta KUPUJĄCEGO obowiązuje również dla przyszłych zamówień do czasu cofnięcia upoważnienia. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do uzależnienia niektórych rodzajów płatności od zbadania wiarygodności kredytowej lub od maksymalnej ilości zamówienia.

  3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, kwota faktury jest wymagalna bez potrąceń w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od otrzymania faktury. KUPUJĄCY jest zobowiązany do dokonania płatności w taki sposób, aby kwota faktury wpłynęła na konto SPRZEDAJĄCEGO najpóźniej 31 (słownie: trzydziestego pierwszego) dnia kalendarzowego od daty wystawienia faktury. W przypadku płatności w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wystawienia faktury SPRZEDAJĄCY udzieli KUPUJĄCEMU rabatu w wysokości 2% (słownie: dwóch procent), w przypadku polecenia zapłaty SPRZEDAJĄCY udzieli KUPUJĄCEMU rabatu w wysokości 3% (słownie: trzech procent), a w przypadku płatności z góry SPRZEDAJĄCY udzieli KUPUJĄCEMU rabatu w wysokości 4% (słownie: czterech procent). W przypadku dostaw częściowych SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do żądania proporcjonalnej zapłaty.

  4. Odsetki za zwłokę naliczane są w wysokości 9 (słownie: dziewięciu) punktów procentowych powyżej obowiązującej stawki bazowej p.a. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wyższej wysokości za szkodę rzeczywistą spowodowaną zwłoką. KUPUJĄCY jest uprawniony do wykazania, że SPRZEDAJĄCY nie poniósł żadnej szkody lub poniósł mniejszą szkodę z powodu zwłoki z zapłatą.

  5. W przypadku zwłoki KUPUJĄCEGO z zapłatą, SPRZEDAJĄCY ma prawo wstrzymać dalsze dostawy lub realizować dostawy tylko za zapłatą z góry. Począwszy od 2 (słownie: drugiego) upomnienia SPRZEDAJĄCY naliczać będzie opłatę w wysokości 3,00 EUR (słownie: trzy euro) za każde upomnienie. W przypadku udowodnienia wyższej szkody spowodowanej zwłoką SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Jeżeli w przypadku zwłoki z zapłatą dochodzenie wierzytelności zostanie powierzone firmie windykacyjnej, KUPUJĄCY poniesie wynikające stąd koszty, jednak z wyłączeniem success fee. Powyższe nie uchybia prawu SPRZEDAJĄCEGO do dochodzenia dalszych roszczeń przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
   
 4. Dostawa, przejście ryzyka

  1. Dostawa odbywa się na zasadzie FCA „Free Carrier” (Incoterms® 2010 FCA).

  2. Dostawa jest realizowana na ryzyko KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY ma prawo do zawarcia ubezpieczenia transportowego.

  3. O ile nie uzgodniono inaczej, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych. Jeżeli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę częściową, wówczas ponosi ewentualne dodatkowe koszty wysyłki z tego tytułu.

  4. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia PRODUKTÓW przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą wysłania zamówienia do KUPUJĄCEGO lub w momencie przekazania zamówienia przedsiębiorstwu przewozowemu. Przejście ryzyka następuje z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki przez SPRZEDAJĄCEGO, jeżeli opóźnienie wysyłki następuje z przyczyn leżących w zakresie ryzyka KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY ponosi dodatkowe koszty powstałe w związku z dalszym przechowywaniem PRODUKTÓW po przejściu ryzyka.

  5. Miejscem wykonania zobowiązania jest Frankfurt nad Menem.

  6. Podane przez SPRZEDAJĄCEGO terminy dostaw nie są wiążące, o ile nie zostały pisemnie potwierdzone przez SPRZEDAJĄCEGO jako „wiążące”. Jeśli uzgodniono wiążący termin dostawy, dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeśli zamówienie zostało wysłane w uzgodnionym terminie.

  7. Warunkiem dotrzymania wszelkich uzgodnionych terminów dostaw jest terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań przez KUPUJĄCEGO. Powyższe dotyczy w szczególności dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, jak również, w przypadku umowy o zapłatę z góry, jej otrzymanie przez SPRZEDAJĄCEGO.

  8. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY wyznaczy SPRZEDAJĄCEMU na piśmie odpowiedni dodatkowy termin. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania, w przypadku jeżeli wyznaczenie dodatkowego terminu jest zbędne.

  9. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, za które SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności siła wyższa, przerwa w działalności, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa strajki lub lokauty u SPRZEDAJĄCEGO lub dostawcy), które w istotny sposób wpływają na produkcję lub dostawę PRODUKTÓW, termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody. W tym czasie KUPUJĄCEMU nie przysługują żadne prawa ani roszczenia wobec SPRZEDAJĄCEGO z tytułu opóźnienia. Powyższe postanowienie obowiązuje również w przypadku wystąpienia takich przeszkód u poddostawcy. Jeśli w momencie wystąpienia zdarzenia SPRZEDAJĄCY opóźnia wykonanie zobowiązania, nie należy wyłącznie na tej podstawie domniemywać jego zawinienia.

  10. Jeśli KUPUJĄCY zwleka z odbiorem lub współpracą ze SPRZEDAJĄCYM, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą popadnięcia w zwłokę. SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do żądania odszkodowania za powstałą w takim przypadku szkodę wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi.

  11. Jeśli SPRZEDAJĄCY popadnie w zwłokę, wówczas odpowiada za powstałe stąd szkody po stronie KUPUJĄCEGO tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe nie uchybia dalszym prawom KUPUJĄCEGO przewidzianym w przepisach obowiązującego prawa.
   
 5. Potrącenie, prawo zatrzymania i cesja

  1. Prawo do dokonania potrącenia przysługuje KUPUJĄCEMU wyłącznie w przypadku, gdy przysługująca mu wobec SPRZEDAJĄCEGO wierzytelność jest stwierdzona prawomocnie lub jest bezsporna.

  2. KUPUJĄCY jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

  3. KUPUJĄCY nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie bez wyraźnej pisemnej zgody SPRZEDAJĄCEGO. Powyższe nie uchybia § 354a HGB [niemiecki kodeks handlowy].
   
 6. Zastrzeżenie własności

  1. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo własności dostarczonych PRODUKTÓW zgodnie z § 449 ust. 1 BGB [niemiecki kodeks cywilny] do momentu otrzymania wszystkich kwot należnych SPRZEDAJĄCEMU zgodnie z umową („PRODUKTY ZASTRZEŻONE”). W przypadku naruszenia umowy przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do żądania zwrotu PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH po wyznaczeniu odpowiedniego terminu. W takim przypadku KUPUJĄCY jest zobowiązany do ich wydania. Odebranie PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH przez SPRZEDAJĄCEGO jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

  2. Na czas zastrzeżenia własności KUPUJĄCY jest zobowiązany do dbałości o PRODUKTY ZASTRZEŻONE z należytą starannością i do odpowiedniego ubezpieczenia ich na własny koszt od wszelkich zwykłych zagrożeń, w szczególności kradzieży, ognia i szkód spowodowanych przez wodę.

  3. KUPUJĄCY aż do odwołania jest uprawniony do dalszej odsprzedaży PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH w ramach zgodnego z obowiązującymi przepisami obrotu handlowego. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy KUPUJĄCY przenosi na SPRZEDAJĄCEGO swoje roszczenia z tytułu odsprzedaży PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH w wysokości uzgodnionej ze SPRZEDAJĄCYM kwoty faktury końcowej wraz z podatkiem VAT. SPRZEDAJĄCY przyjmuje cesje. KUPUJĄCY pozostaje upoważniony do dochodzenia wierzytelności także po dokonaniu cesji. Powyższe nie uchybia prawu SPRZEDAJĄCEGO do samodzielnego dochodzenia wierzytelności. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się nie zawiadamiać trzeciodłużnika o cesji wierzytelności oraz nie dochodzić wierzytelności, dopóki KUPUJĄCY wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych, a w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  4. KUPUJĄCY ma obowiązek niezwłocznie poinformować SPRZEDAJĄCEGO na piśmie o zajęciu lub innych ingerencjach osób trzecich w PRODUKTY ZASTRZEŻONE. KUPUJĄCY odpowiada wobec SPRZEDAJĄCEGO za wszelkie poniesione w takim przypadku straty w zakresie, w jakim osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić SPRZEDAJĄCEMU wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych.

  5. Jakakolwiek przeróbka lub jakiekolwiek przekształcenie PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH przez KUPUJĄCEGO odbywa się zawsze na rzecz SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku dokonania zmiany PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH razem z innymi rzeczami niebędącymi własnością SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAWCA nabywa prawo współwłasności nowych rzeczy powstałych w wyniku przeróbki lub przekształcenia proporcjonalnie do wartości PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH względem wartości innych zmienionych rzeczy w momencie przeróbki lub przekształcenia. Powyższe postanowienie dotyczące PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH obowiązuje także w odniesieniu do rzeczy powstałych w wyniku przeróbki lub przekształcenia.

  6. Jeżeli PRODUKTY ZASTRZEŻONE zostaną trwale połączone lub zmieszane z innymi rzeczami niebędącymi własnością SPRZEDAJĄCEGO, wówczas SPRZEDAJĄCY nabywa prawo współwłasności nowych rzeczy proporcjonalnie do wartości PRODUKTÓW ZASTRZEŻONYCH względem wartości innych połączonych lub zmieszanych rzeczy w momencie połączenia lub zmieszania. W przypadku gdy rzecz będąca w momencie połączenia lub zmieszania własnością KUPUJĄCEGO jest rzeczą główną, KUPUJĄCY przeniesie proporcjonalny udział we współwłasności na SPRZEDAJĄCEGO. KUPUJĄCY zachowa na rzecz SPRZEDAJĄCEGO prawo wyłącznej własności lub prawo współwłasności SPRZEDAJĄCEGO.

  7. Na żądanie KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCY zwolni należne mu zabezpieczenia, których wartość przekracza o więcej niż 20% (słownie: dwadzieścia procent) dotychczas niezaspokojonych wierzytelności podlegających zabezpieczeniu.
   
 7. Prawo zwrotu

  KUPUJĄCEMU przysługuje prawo do zwrotu PRODUKTU w ciągu pierwszych 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty dostawy PRODUKTU, o ile postanowienie to zostało odpowiednio uwzględnione w ofercie. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera oferta oraz punkty od 8.5 do 8.7. Powyższe nie uchybia prawu dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej i prawa rękojmi.

 8. Obowiązek zawiadomienia o wadach, odpowiedzialność za wady

  1. Warunkiem dochodzenia przez KUPUJĄCEGO roszczeń z tytułu wady fizycznej jest spełnienie przez KUPUJĄCEGO obowiązku niezwłocznego sprawdzenia dostarczonych PRODUKTÓW i złożenia zawiadomienia o wadach zgodnie z § 377 HGB [niemiecki kodeks handlowy]. KUPUJĄCY zobowiązany jest powiadomić SPRZEDAWCĘ na piśmie o widocznych wadach w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania PRODUKTÓW, a o wadach ukrytych niezwłocznie po ich wykryciu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego umieszczona na kopercie, w której przesłano zawiadomienie o wadzie.

  2. W przypadku wady zgłoszonej w terminie, która obniża lub ogranicza wartość lub użyteczność PRODUKTÓW w znacznym stopniu, SPRZEDAJĄCY może wedle własnego uznania zażądać ponownego wykonania zobowiązania poprzez dostawę zastępczą lub usunięcia wad dostarczonych PRODUKTÓW.

  3. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą lub SPRZEDAJĄCY odmówi ponownego wykonania zobowiązania, KUPUJĄCY może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy. Powyższe nie uchybia prawu KUPUJĄCEGO do żądania odszkodowania.

  4. Roszczenia z tytułu wad fizycznych ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostawy PRODUKTÓW, chyba że dostawa wadliwych PRODUKTÓW nastąpiła wskutek umyślnego naruszenia zobowiązań.

  5. Celem zwrotu PRODUKTU, KUPUJĄCY powinien zwrócić się do działu obsługi klienta SPRZEDAJĄCEGO (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 13.2) o numer zwrotu RMA (returned material authorization number) oraz formularz zwrotu RMA (returned material authorization form). Przesyłka zwrotna powinna zawierać wypełniony formularz RMA, a numer RMA powinien być wyraźnie widoczny na opakowaniu. Nadany numer RMA jest ważny przez 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych. Koszty wysyłki, ubezpieczeń przesyłki, materiałów opakowaniowych i/lub opłat celnych ponosi w pierwszej kolejności KUPUJĄCY. W przypadku prawidłowego dokonania zwrotu danego PRODUKTU koszty te przechodzą na SPRZEDAJĄCEGO. Za uszkodzenia PRODUKTU spowodowane wyłącznie niewłaściwym opakowaniem podczas realizacji zwrotu PRODUKTU odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY, przy uwzględnieniu wcześniejszych uszkodzeń i wad PRODUKTU.

  6. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakości lub obniżenie skuteczności lub właściwości PRODUKTU, jeżeli KUPUJĄCY niewłaściwie obchodził się z PRODUKTEM, tj. jeżeli KUPUJĄCY niewłaściwie użytkował, przechowywał lub transportował PRODUKT, jeżeli KUPUJĄCY wystawił PRODUKT na stałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jeżeli KUPUJĄCY zetknął PRODUKT z wodą, ogniem lub wysoką temperaturą. Odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO ogranicza się wyłącznie do umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania SPRZEDAJĄCEGO stosownie do postanowienia pkt. 9.

  7. Zwrot lub wymiana PRODUKTÓW wolnych od wad jest możliwa tylko po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu.
   
 9. Odpowiedzialność

  1. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa tylko za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez SPRZEDAJĄCEGO lub jego pomocników i osób, którym powierzył wykonanie zobowiązania. Powyższe postanowienie nie znajduje zastosowania w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe zachowanie ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, które można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub najpóźniej w momencie dopuszczenia się naruszenia zobowiązania.

  2. Powyższe nie uchybia prawu do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w ustawie o odpowiedzialności cywilnej za produkt, ustawie o wyrobach medycznych oraz z tytułu utraty życia, zdrowia i uszkodzenia ciała.

  3. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z dostarczonymi PRODUKTAMI lub ich niewłaściwego zastosowania.
   
 10. Odsprzedaż, wydanie towarów, modyfikacja

  1. PRODUKTY SPRZEDAJĄCEGO mogą być oferowane lub wydawane wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

  2. Z PRODUKTEM zawsze należy obchodzić się ostrożnie, zgodnie z obowiązującym prawem, zarządzeniami lub innymi obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu oraz wszelkimi innymi uzgodnionymi warunkami obsługi i użytkowania. Usunięcie numeru seryjnego umieszczonego na PRODUKCIE lub uczynienie go nieczytelnym są zabronione.

  3. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji PRODUKTU lub rozkładanie go na części bez uprzedniej pisemnej zgody SPRZEDAJĄCEGO są zabronione, niezależnie od przewidzianego w umowie przeznaczenia PRODUKTU.
   
 11. Produkty wykonane na specjalne zamówienie

  W przypadku produktów wykonanych na specjalne zamówienie według specyfikacji KUPUJĄCEGO SPRZEDAJĄCY nie jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności z jakimikolwiek przepisami. Dla wyrobów drukowanych obowiązują następujące postanowienia: Nadwyżki lub braki w dostawach do 10% (słownie: dziesięciu procent) zamówionego nakładu nie stanowią podstawy do reklamacji. Rozliczeniu podlega dostarczona ilość. SPRZEDAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli wykonanie na specjalne zamówienie według specyfikacji KUPUJĄCEGO narusza prawa, w szczególności prawa autorskie osób trzecich. KUPUJĄCY zwalnia SPRZEDAJĄCEGO z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu wyżej wymienionego naruszenia prawa. Filmy, szablony, litografie, tłoczniki i produkty digitalizacji użyte przez SPRZEDAJĄCEGO do produkcji na specjalne zamówienie pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO i nie są dostarczane KUPUJĄCEMU, nawet jeśli SPRZEDAJĄCY wyszczególni je oddzielnie na fakturze dla KUPUJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY nie ma obowiązku przechowywania filmów i produktów digitalizacji dłużej niż 6 (słownie: sześć) miesięcy.

 12. Poufność

  1. Informacje poufne to wszelkie informacje poufne i zastrzeżone oraz przedmioty zawierające informacje wymagające zachowania poufności, tj. informacje o charakterze biznesowym lub technicznym, jak również dane lub know-how, udostępnione w formie pisemnej, ustnej, wizualnej lub innej, które jedna ze stron ujawnia drugiej stronie i które są oznaczone jako „poufne” (INFORMACJE POUFNE).

  2. KUPUJĄCY i SPRZEDAJĄCY zobowiązują się, że w czasie trwania niniejszej umowy oraz przez okres 5 (słownie: pięciu) lat od zakończenia jej obowiązywania, strona otrzymująca INFORMACJE POUFNE zachowa je w tajemnicy, tj. nie ujawni ich bezpośrednio lub pośrednio żadnej osobie trzeciej oraz nie wykorzysta ich do celów innych niż przedmiot umowy.

  3. Z obowiązku niewykorzystywania i zachowania w tajemnicy wyłączone są: a) informacje, które są swobodnie dostępne w momencie ich ujawnienia lub stają się swobodnie dostępne po ujawnieniu bez zawinienia otrzymującej je strony; lub b) informacje, w przypadku których otrzymująca je strona może udowodnić na podstawie sporządzonych na piśmie dokumentów, że była już w ich posiadaniu w momencie ujawnienia na mocy przedmiotowej umowy; lub c) informacje, w przypadku których otrzymująca je strona może udowodnić na podstawie sporządzonych na piśmie dokumentów, że uzyskała je zgodnie z prawem od osoby trzeciej i które według wiedzy strony otrzymującej mogą być ujawnione przez osobę trzecią innym podmiotom bez naruszenia obowiązku zachowania poufności; lub d) informacje, w przypadku których otrzymująca je strona może udowodnić na podstawie sporządzonych na piśmie dokumentów, że zostały opracowane niezależnie przez otrzymującą je stronę bez powoływania się na INFORMACJE POUFNE ujawnione jej na podstawie przedmiotowej umowy.

  4. Niezależnie od powyższych zobowiązań, strona otrzymująca INFORMACJE POUFNE może je ujawnić w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów organów państwowych lub wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub regulacji, pod warunkiem, że strona ujawniająca INFORMACJE POUFNE zostanie o tym niezwłocznie powiadomiona przez stronę otrzymującą.
   
 13. Pozostałe postanowienia

  1. Dane osobowe, np. osób wyznaczonych przez KUPUJĄCEGO do kontaktu, pozyskane przez SPRZEDAJĄCEGO, są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego. Wszelkie dane powstałe w ramach stosunku umownego są przechowywane i przetwarzane na serwerze SPRZEDAJĄCEGO zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych. Zastosowanie znajduje Polityka prywatności SPRZEDAJĄCEGO.

  2. Dane kontaktowe biura obsługi klienta SPRZEDAJĄCEGO dostępne są na stronie internetowej [TBC].

  3. Strony umowy mogą powoływać się na swoje stosunki handlowe w celach reklamowych, w szczególności z wykorzystaniem firmy, składników firmy i/lub logo firmy drugiej strony umowy, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony umowy.

  4. Niniejsze WARUNKI SPRZEDAŻY, oferta oraz potwierdzenie zamówienia SPRZEDAJĄCEGO stanowią całą i jedyną umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM dotyczącą PRODUKTU. Zmiany niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY, oferty lub potwierdzenia zamówienia SPRZEDAJĄCEGO wchodzą w życie i stają się skuteczne z chwilą sporządzenia ich na piśmie i podpisania przez KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO. Powyższe postanowienie dotyczy również rezygnacji z wymogu formy pisemnej.

  5. KUPUJĄCY zobowiązany jet przestrzegać obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Europie, Niemczech lub innych krajach przepisów eksportowych.

  6. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM wynikające lub związane z niniejszą umową podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

  7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY jest Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem [Landgericht Frankfurt am Main].

  8. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY było lub stało się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w całości lub w części, nie uchybia to ważności niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY i ich pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY zobowiązują się uzgodnić takie postanowienie, które pod względem formy, treści, okresu i zakresu obowiązywania będzie najbardziej zbliżone do pierwotnie zamierzonego ekonomicznego sensu i celu nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. Powyższe postanowienie obowiązuje również w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY.
   

  Frankfurt, styczeń 2017 r.